Általános Szerződési Feltételek

Az online tananyaghoz való hozzáférés ideje 1 hónap. 

A tanúsítvány átvételével a Felhasználó tanfolyamhoz való hozzáférése megszűnik, a Felhasználó elfogadja, hogy a tanfolyam megvásárlása és az online tanulói felülethez való hozzáférése kötött időtartamra szól: a hozzáférés megadásától számított 1 hónapig. A határidő letelte után a vállalkozásnak a vásárlóval szemben semmilyen kötelezettsége nem áll fenn, például elvesztett jegyzet vagy tanúsítvány pótlása, igazolások kiállítása.

Kérjük, hogy a 14. és 15. pontot mindenképpen olvassák el!


1.Bevezetés

Jelen ÁSZF tartalmazza a Mialones Felnőttképzési Stúdió (továbbiakban „Képző vagy Szolgáltató”) által a mialones.hu és a mialones.com honlapokon (a továbbiakban „Honlap”) üzemeltetett a Honlap használatának feltételeit, módját, valamint a Honlapon nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személy (a továbbiakban „Felhasználó/Tanuló/Résztvevő”) és a Képző között alkalmazandó általános szerződési feltételeket.A Felhasználó a Honlap használatával és a megrendelés leadásával (regisztrációval és a rendelés feladásával) valamint szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat így azt, hogy a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint a Szolgáltató és a Felhasználó közötti adásvételi szerződésre a jelen ÁSZF vonatkozik.

Kérjük a Honlap használata előtt olvassa el az a mindenkor hatályos ÁSZF-et ami tartalmazza a szerződéskötést megelőző tájékoztatást.

A jelen ÁSZF hatálybalépésének a napja: 2020.05.01. A jelen ÁSZF rendelkezései a hatálybalépésének a napjától visszavonásig érvényesek és valamennyi Felhasználóra vonatkoznak. A Felhasználó a regisztráció leadásával vagy szolgáltatás igénybevételével elismeri, a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri és az ÁSZF-et elolvasta, továbbá az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Felhasználó a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Felnőttképzési Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF-et időről időre megváltoztassa. Kérjük, minden vásárlás előtt olvassa el és ellenőrizze az ÁSZF-et. Kérjük alaposan olvassa át az ÁSZF-et tekintettel arra, hogy az ÁSZF tartalmazza a fogyasztó (résztvevő) és a vállalkozás (Képző) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése szerinti az Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozást terhelő kötelező tájékoztatást a fogyasztók részére, amely a Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a szerződés részét is képezi.

Amennyiben nem fogadja el az ÁSZF valamely rendelkezését vagy nem járul hozzá az ÁSZF-ben történő bármiféle változáshoz, kérjük, azonnal szüntesse be az oldal használatát.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek és szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat – nem visszamenőleges hatállyal – bármikor módosíthatja. A módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. Tehát minden változtatás, amely az Ön visszaigazolt rendelése után következik be, nem fogja érinteni az adott rendelését, kivéve, ha a változtatást törvény írja elő számunkra, illetve az ÁSZF 12.1 pontjában foglalt kivételt.

A Honlapon keresztül megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek azt a Szolgáltató nem iktatja.


2. A Szolgáltató/Képző

MIALONES FELNŐTTKÉPZÉSI STÚDIÓ

 • Cégnév: TT Art-Media Bt
 • Székhely: 1134 Budapest, Váci út 47/B
 • Adószám: 26179906-1-41
 • E-mail: ttartmedia.bt@gmail.com

A Felhasználó itt tudomásul veszi, hogy a Képző Alvállalkozó oktatókkal működhet együtt szolgáltatásának nyújtásakor.


3. A Honlapon használatának feltételei

A Honlapon való vásárláshoz Önnek valós adataival regisztrálnia kell és meg kell adnia személyes adatait. Ez különösen érvényes nevének, e-mail címének és telefonszámának megadására. A Szolgáltató mindennemű felelősséget elhárít a regisztráció során hibásan vagy helytelenül megadott adatokból adódó, szolgáltatásban vagy a szolgáltatás teljesítésében bekövetkezett károkért, hibákért.

A Honlapon kizárólag 18. életévüket betöltött cselekvőképes személyek vásárolhatnak.


4. Fogalmak:

Termékek: A honlapon online elvégezhető (csak elmélet, vagy elmélet és gyakorlat formátumú) tanfolyamok vásárlása lehetséges.

Kontaktórás gyakorlat: A továbbiakban minden, a Képző által szervezett és általa vagy közreműködője / alvállalkozója által megtartott, személyes megjelenést igénylő konzultáció vagy gyakorlati oktatás.

Szolgáltatás: A Honlapon keresztül meghirdetett Tanfolyam vagy Kontaktórás gyakorlat vagy Konzultáció.


5. Regisztráció

 • Amennyiben Ön a mialones.hu vagy mialones.com honlapon megrendelést kíván leadni Termékre vagy Szolgáltatásra a rendszerben történő regisztráció az első rendelés leadásával és az elérhető regisztrációs adatlapnak a kitöltési útmutatónak megfelelően való kitöltésével történik meg. Ezek után az Ön e-mail címére érkezik egy e-mail, az ebben található felhasználó névvel és jelszóval tud bejelentkezni.
 • A regisztráció feltétele, hogy Ön a Tájékoztatást (tanfolyam leírását), az ÁSZF-t, és az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvassa, ezáltal megismerje és azt magára nézve kötelezőnek ismerje el, és hozzájárulását adja a személyes adatainak kezeléséhez, amit a megfelelő doboz bejelölésével igazol. Szolgáltató biztosítja, hogy a Honlapon mind az ÁSZF, mind az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető.
 • A regisztráció során a Szolgáltató tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és ezzel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT menüpont alatt található meg.
 • A Felhasználó köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni vagy jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Felhasználót terhelik.
 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által hibásan megadott adatok következtében a Felhasználónál esetlegesen felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem vállal felelősségét és lemond miden ebből adódó igényéről (beleértve a következmény károkat is).
 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa hibásan megadott adatok következtében a Szolgáltatónál felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Felhasználó felelősségi körébe tartozik, például tévesen megadott postázási címből eredő kézbesíthetetlenség, az újraküldés adminisztrációs költsége +2.000,- Ft + postázási költség a mindenkor hatályos csomagküldő árazás szerint.
 • A Szolgáltató nem felel a Felhasználót ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Felhasználó a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi.
 • Amennyiben a Felhasználó (vevő) jogi személy adatait adja meg a megrendelés során és a szerződéskötéskor is a jogi személy minősül a vevőnek.
 • A Szolgáltató jogosult a hibásan kitöltött regisztrációs adatlapot érvénytelennek tekinteni. Az érvénytelen regisztrációs adatlap nem jelent kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve így az érvénytelen regisztrációs adatlappal leadott megrendelést (Ajánlatot) a Szolgáltató nem köteles elfogadni.
 • A Szolgáltató továbbá semmilyen formában nem vállal felelősséget a Felhasználó által helytelenül megadott adatokból eredendő téves teljesítésért, például tévesen kiválasztott tanfolyam és idő.
 • A regisztráció során megadott adatokhoz a Felhasználó bármikor jogosult hozzáférni és megváltoztatni, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Felhasználó jogosult továbbá a regisztráció során megadott adatait törölni, vagy töröltetni az Szolgáltatóval. A Felhasználó kérésére törölt adatok az Szolgáltató szerződésszerű teljesítését akadályozhatják vagy lehetetlenné tehetik, ezért az Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó megrendelését azért nem tudja teljesíteni, mert a Felhasználó a regisztráció során megadott adatait törölte vagy töröltette.
 • A sikeres regisztrációról a Felhasználó visszaigazolást kap a regisztráció során megadott e-mail címre.
 • Ha Ön regisztrált Felhasználó, de elfelejtette jelszavát, használja a bejelentkezés során az ” Elfelejtett jelszó” opciót amellyel új jelszót igényelhet.
 • Amennyiben a Honlapon regisztrált és ismételt igénybe kívánja venni a Szolgáltatást vagy Terméket kíván rendelni akkor a “Bejelentkezés” menüpont segítségével tud belépni. Itt adja meg felhasználó nevét (email cím) és jelszavát, majd nyomja meg a „bejelentkezés” gombot. Ha sikeres a belépés akkor “A FIÓKOM” oldalon (balról), illetve a képernyő jobb felső és bal alsó sarkában  megjelenik a “FIÓKOM” menüpont ami az Ön személyes fiókjának adatait tartalmazza és ahol azokat bármikor megváltoztathatja. “A fiókom” oldal a következő menüpontokat tartalmazza: Vezérlőpult, Rendelések, Címek, Fiókadatok, Tanfolyamok, Kijelentkezés

6. Rendelés menete és a rendelések feladása

  • Minden rendelés az elfogadás és rendelkezésre állás függvénye.
  • Amennyiben a rendelés terméke egy szolgáltatás nyújtása, úgy a rendelés jóváhagyása a rendelkezésre álló szabad helyek függvénye. A jelentkezés elküldésével a Szolgáltatásra szóló jelentkezése még nincs elfogadva, azokat a megrendelés véglegesítése (a megrendelési folyamat teljes befejezése) és email útján történő megerősítése után kerül a jelentkezés végleges elfogadásra.
  • A Képző tanfolyamindulási tájékoztató e-mailt küld a rendelés elfogadásakor, amely összefoglalóan tartalmazza a tanfolyammal kapcsolatos összes információt (például a befizetéshez szükséges utalási adatok, szükséges felszerelés).
  • A Honlap felületein megjelenő információkban előfordulhatnak hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok a Termék és Szolgáltatás leírását, árazását és promócióját, ajánlatokat, termékszállítási költséget, szállítási időt és hozzáférhetőséget illetően. A Szolgáltató fenntartja a jogot bárminemű hiba, pontatlanság vagy hiányosság kijavítására, valamint arra, hogy előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassa vagy frissítse az információkat.
  • Tanfolyamra jelentkezni a jelentkezési űrlap pontos kitöltésével lehetséges, amelyet a képző a férőhelyek számának függvényében visszaigazol.
  • A tanfolyam díja tartalmazza: az oktatást, 1 db tanúsítványt, jegyzetet (1 db/tananyag/fő). Az írásos tananyagot elvesztés esetén pótolni nem tudjuk, a tanfolyam 1 db jegyzet díját tartalmazza.

7. Fizetés

  • A Honlapon keresztül történő vásárlás fizetése banki úton (bankszámlára történő átutalás, vagy bankfióki pénztári készpénzes befizetés) vagy postai feladóvevénnyel lehetséges.

Számlázás:

Befizetés után a befizetés sikerességéről, az összeg beérkezését és lekönyvelését követő 3 munkanapon belül visszaigazoló e-mailt küld a Képző, amely tartalmazza a számlát is PDF formátumban. Kiállított elektronikus számlát módosítani, vagy utólagosan más névre kérni nem lehet.

Cégnévre kért számla esetében – mivel átutalásos számláról van szó – az adott cég bankszámlaszámáról kell érkeznie az utalásnak!

Helyfoglalási díjat forintban vezetett banki folyószámlára kell befizetni. Külföldről történő devizautalás esetében a bank ~ 12 Euro tranzakciós díjat számol fel, ezért külföldi utalást csak abban az esetben fogad a Képző, amennyiben a jelentkező annak díját is megtéríti.


8. Felelősség

  • A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során Felhasználónál felmerülő olyan vagyoni és nem vagyoni károkért, amely a Felhasználó gondatlanságából fakad vagy harmadik személy bűncselekménnyel okoz.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Honlapon linkeket helyezhet el amelyek más honlapokra mutatnak és amelyek tartalmáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, így Szolgáltató nem felel azon károkért, amelyeket harmadik személyek által üzemeltetett honlapok használatával összefüggésben keletkeztek (például facebook, vimeo).
  • A Felhasználó vállalja, hogy a tanfolyamok során szerzett tudás és kapott tanúsítvány vállalkozóként vagy bármely más módon végezhetőségének jogszabályban előírt hátterét a tanfolyam elvégzése után folyamatosan figyeli, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenységek végezhetőségének jogszabályi feltételei folyamatosan változhatnak.
  • A Felhasználó köteles gondoskodni a tanfolyamot megelőzően az általa tervezett tevékenység végzéséhez, munkavállalásához, vállalkozói igazolvány kiváltásához vagy cégalapításhoz szükséges információgyűjtésről a felelős hivatali szerveknél, az ő kötelessége biztosítani a tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket, beleértve az egyes tevékenységek végzéséhez szükséges, jogszabályokban meghatározott és elvárt alapvégzettségeket és képesítéseket.
  • A Felhasználó/Résztvevő tudomásul veszi, hogy a mialones.hu honlapon elvégzett tanfolyam egészségügyi szolgáltatás nyújtására nem alkalmas, nem ad államilag elismert egészségügyi képesítést, pontszerzésre nem alkalmas.
  • A tanfolyam szervezője vis major esetén elmaradt képzésnél fenntartja magának a jogot, hogy másik időpontot jelöljön ki a tanfolyam megtartására. Ez esetben résztvevő átregisztrációja automatikus megtörténik, attól jelen indokkal elállni nem lehet.

9. Szellemi tulajdonjogok

  • a) Minden, a Honlapon szereplő tartalom, mint például képek, dokumentumok, logók, menük, weboldalak, eszközök, betűtípusok, dizájnelemek, és összeállítások vagy funkciók (a továbbiakban együtt „tartalom”) az Szolgáltató tulajdonát képzi és szerzői jog és egyéb, a szellemi tulajdont oltalmazó törvények és rendeletek oltalma alatt áll. Ön nem reprodukálhatja, forgalmazhatja, tüntetheti fel, módosíthatja, nem készíthet hasonló munkát belőle és nem használhatja a tartalmat semmilyen módon, egészben vagy részben az Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
  • b) A Felhasználó vállalja, hogy a honlapon megismert tartalmat, illetőleg a “Fiókom” menüben általa látható online tanulói felületen megjelenő belső tartalmakat, tananyagokat semmilyen formában nem bocsátja más személy rendelkezésére, arról sem képernyőfotót, sem más egyéb médiatartalmat nem készít, nyilvánosan vagy több személy által megismerhetővé azokat nem teszi, közösségi portálokon a belső tartalmakat, tananyagokat nem osztja meg.
  • c) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a felhasználói fiókjához más személynek hozzáférést nem ad, más személynek a belépéshez szükséges adatokat nem továbbítja.

Szellemi tulajdonjog megsértéséből fakadó szankciók:

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az ÁSZF 9.b vagy 9.c pontjában meghatározott szerződésszegésért a Szolgáltató részére 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint kártérítést fizet, a szerződésszegéssel összefüggő magatartás azonnali felhagyása mellett, mindemellett fellebbezési jogáról kifejezetten lemond, a felhasználói fiókja haladéktalanul törlésre kerül.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az ÁSZF 9.a. pontjában meghatározott üzleti célú reproduktív tevékenység esetén (különösképpen a Képzőével megegyező tanfolyamokban való részvétel esetén) 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint kártérítést fizet, a szerződésszegéssel összefüggő magatartás azonnali felhagyása mellett, mindemellett fellebbezési jogáról kifejezetten lemond, a felhasználói fiókja haladéktalanul törlésre kerül.

A Felhasználó elfogadja, hogy a közjegyzői fizetési meghagyást haladéktalanul, de legkésőbb a készhez vételtől számítva 8 munkanapon belül a Képző/Szolgáltató részére megfizeti.


10. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás,

  • A Szolgáltató meghirdetett időpontban és helyen lévő képzés esetén a lehető leghamarabb, várhatóan 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja a megrendelést. Amennyiben a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, értesíti a Képzőt.
  • A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelési adatokat, így a megrendelt termék vagy szolgáltatás megnevezését, árát, a választott fizetési és gyakorlati módot (online vagy személyes), a rendelés sorszámát és a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

11. Képzések / Szolgáltatások

  • A Képzések és Szolgáltatások fő tulajdonságai a Honlapon az egyes “Tanfolyamok, képzések” oldalain szerepelnek.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a fényképen és a részletes leírásban szereplő Képzésekhez és Szolgáltatásokhoz képest változtatást nem kérhet.
  • A tanfolyam díja tartalmazza: oktatást, 1 db tanúsítványt, jegyzetet (1 db/tananyag/fő). Az írásos tananyagot elvesztés esetén pótolni nem tudjuk, a tanfolyam 1 db díját tartalmazza.

12. Árak és árazási Irányelvek

  • A Honlapon szereplő árak ÁFA-t nem tartalmaznak, alanyi adómentesek.
  • Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül is bármikor változtassunk a Honlapon szereplő árakon vagy bármikor megszakítsuk a szolgáltatás. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel Önnek vagy bármilyen harmadik féllel szemben semmiféle változtatás, ármódosítás és a szolgáltatás beszüntetésének vagy szüneteltetésének tekintetében. A rendelés leadásával a Honlapon feltüntetett ár elfogadásra kerül, kivéve, ha fizetési hiba áll fenn.
  • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult az ár módosítására. Az új ár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a termék árát a Honlapon feltüntetetthez képest a megrendelés után megváltoztassa, amennyiben az ár hibásan került feltüntetésre a Holnapon. A Szolgáltató köteles a Felhasználót a megváltozott árról a hiba észlelését követően haladéktalanul értesítenie.
  • A Felhasználó kifejezetten tudomásul, hogy az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől.
  • A Felhasználó az értesítés kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül köteles jelezni az elállási szándékát, amennyiben ezt nem teszi úgy tekintendő, hogy nem kívánt élni az elállási jogával. Ezen elállási jog nem érvényesítése nem érinti az ÁSZF 14. pontjában foglalt elállási jogot.

13. A szerződés létrejötte

  • A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása vagy a jelentkezés elküldése elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, amely szem előtt tartja az Európai Parlament és a Tanács fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
  • A szerződés a visszaigazolás (tanfolyam indulási tájékoztató e-mail) megérkezésével jön létre.
  • Az ÁSZF-ben foglalt regisztráció menetének végig vitele és a feltételek maradéktalan teljesülésével érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.
  • A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a szerződés létrejöttével fizetési kötelezettség terheli.
  • A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a regisztráció törlése nem érinti a már elküldött megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi szerződést.
  • A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével (megrendelt termék(ek) kézbesítése/szolgáltatások megtörténte és a Vételár megfizetése) megszűnik.

14. Elállási és felmondási jog elvesztése

A fogyasztót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási és felmondási jog:

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Képző a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, mint például a tanfolyamok megvásárlása utáni hozzáférés az online tananyagokhoz.

Elállási joggal kapcsolatos további kötelezettségeket az ÁSZF 15.pontja tartalmaz.


15. Különös feltételek

Online tananyaghoz való hozzáférés ideje 1 hónap, 30 naptári nap. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy ezen idő alatt a tanfolyamot elvégzi és sikeres zárótesztet tölt ki.

A tanúsítvány átvételével a Felhasználó tanfolyamhoz való hozzáférése megszűnik, a Felhasználó elfogadja, hogy a tanfolyam megvásárlása és az online tanulói felülethez való hozzáférése kötött időtartamra szól: a hozzáférés megadásától számított 1 hónapig.

A Felhasználó elfogadja, hogy a Tanúsítvány átvételével a Képzővel szemben egyéb kötelesség, kötelezettség nem támasztható.


16. Panaszügyintézés

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségein érvényesítheti. A Szolgáltató a szóbeli panaszt lehetősége szerint azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Felhasználó a panaszról írásos formájú e-mailt küldhet.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. Amennyiben a Felhasználó ezzel nem ért egyet, a magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel bírnak a Szerződésből eredő minden jogvitát illetően.


17. Technikai korlátok

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, amely megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.


18. Adatvédelmi szabályzat
A Szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://mialones.hu/adatkezelesi-tajekoztato/


19. Kapcsolattartás

A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely kérés, információ, jognyilatkozat a Felek között kizárólag abban az esetben érvényes, ha a Felhasználó a Szolgáltatónak az ÁSZF-ben megjelölt címére e-mailben elküldi, székhelyére ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adja. A Szolgáltató a Felhasználónak a regisztráció során megadott címére e-mailben elküldi, vagy címére ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adja.

A kérelmek, nyilatkozatok, utasítások, információk vagy egyéb dokumentumok a következő időpontokban tekintendők kézbesítettnek:

 • ajánlott levél esetén a kézbesítés pillanatában, vagy amennyiben a kézbesítés nem volt lehetséges, a postahivatalban rendelkezésre tartási időszak lejártakor;
 • e-mail útján történő kézbesítés esetén akkor, amikor az üzenet átvételének megerősítését kinyomtatja a küldő fél.

20. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel és ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

Jelen ÁSZF minden pontja önmagában érvényes. Amennyiben bármely bíróság vagy hatóság úgy dönt, hogy valamelyik pontja jogellenes vagy nem végrehajtható, akkor a többi pontja továbbra is hatályban marad és érvényes. Amennyiben jelen szerződés bármely része nem végrehajtható, ezen rész végrehajthatatlansága nem érinti a többi részt, amelyek továbbra is hatályosak és érvényesek. Amennyiben lehetséges, ahol egy pont /alpont vagy egy pont/alpont része leválasztható legyen úgy, hogy a többi része érvényes legyen akkor ezt a részt ennek megfelelően kell értékelni. Amennyiben ez nem lehetséges akkor a Felek megállapodnak, hogy a pontot úgy kell helyrehozni és értelmezni – amennyire ez a jogszabályok alapján megengedett -, hogy minél jobban megközelítse az eredeti pont/alpont jelentését.

A jelen Szerződést a magyar jogszabályok szerint értelmezendő, tekintet nélkül a kollíziós magánjog alapelveire. A magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel bírnak a Szerződésből eredő minden jogvitát illetően.

Kelt: Budapest, 2020. május 1.

error: A tartalom védett!!